Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Kar küldetése

Utolsó módosítás: 2019. október 15.

Az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kara az Észak-magyarországi EU-régió meghatározó jelentőségű mezőgazdasági tudáscentruma. Oktatási és kutatási tevékenységével igyekszik maximálisan hozzájárulni a régióban az agrárgazdaság versenyképességének megalapozásához, illeszkedve a gyorsan változó társadalmi-gazdasági környezethez és kihívásokhoz. A Kar küldetéstudatában a magas szintű elméleti és gyakorlati oktatás, a tudományos kutatás, valamint a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítése szerves egységet képez.


Képzési szolgáltatásaival, programjaival törekszik kielégíteni a régió munkaerő- és tudáspiacának mindenkori mennyiségi és minőségi igényeit, kiemelten a mezőgazdasági, kertészeti, szőlészeti-borászati, környezetgazdálkodási, vadgazdálkodási és vidékfejlesztési felsőfokú képzés területén. Oktató-kutató munkájával elősegíti a vidéki térségek fejlesztését, felemelkedését, feladatának tekinti a vidék számára szükséges szakemberek képzését.

A Kar képzési tevékenységében a magas szintű elméleti megalapozottság mellett biztosítja, hogy a hallgatók a korszerű gyakorlati ismereteket készség szinten elsajátíthassák és jártasságot szerezhessenek a munkafolyamatok végrehajtásában.

Törekszik megteremteni és korszerűsíteni a többciklusú, lineáris felsőfokú képzés minden lépcsőfokának (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés) megvalósításához szükséges feltételrendszert, a nappali és a levelező képzésben egyaránt. A felsőoktatásban kialakult ismeretrendszer bázisán igyekszik az „életfogytig tartó tanulás" lehetőségét szolgálni a posztgraduális és felnőttképzési programok szervezésével (tanfolyamok, szakirányú továbbképzés). Törekszik arra, hogy képzéseit minél szélesebb körben, angol nyelven is hirdesse és folytassa.

K+F+I tevékenységével hozzájárul az agrárkutatások eredményeinek gyarapításához és elősegíti a kutatási eredmények mielőbbi gyakorlati alkalmazását. Tudományos tevékenységét képzési programjaival összhangban alapvetően a régió innovációs piacának keresletéhez illeszkedve szervezi.

A jól konvertálható, gyakorlatias ismeretrendszer és a korszerű tananyagstruktúra kialakítása érdekében, a felhasználói szféra igényei alapján fejleszti tanterveit, tantárgyi programjait és oktatási módszereit. Az új tudományos ismereteket innovatív módon folyamatosan beépíti a képzési programokba.

A kutatásban és az oktatásban felhalmozódott ismeretanyag, tudásanyag és szakmai tapasztalat felhasználásával, szaktanácsadási tevékenysége révén bekapcsolódik a mezőgazdasági termelést közvetlenül segítő programokba.

A Kar segíti oktató és nem oktató dolgozóinak szakmai fejlődését, célja a magas szintű szakmai és pedagógiai ismeretekkel rendelkező oktatói gárda biztosítása. Fontos feladatának tekinti a hallgatók tehetséggondozását (szakkollégiumok, TDK, diákklubok).


Tevékenységével igyekszik hozzájárulni a természeti erőforrások állapotának megőrzéséhez, a mezőgazdasági termelési környezet minőségének javulásához és a fenntarthatóság elveinek érvényre jutásához a mezőgazdasági termelésben.


< Vissza