Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kutatási területek

Utolsó módosítás: 2018. január 08.

Az egyes intézetek és tanszékek kutatási területei

A kar tanszékein az oktatók elsősorban saját, egyéni kutatásokat folytatnak, de lehetőség esetén pályázatokba, más intézményekkel való együttműködésbe is bekapcsolódnak.

Az Anglisztika és Amerikanisztika Intézet nyelvészettel kapcsolatos kutatási területei közt megtalálható a fordítástudomány, a mondatszerkezet és jelentés összefüggései, a frazális igék elemzése, a kontextus és jelentés vizsgálata, valamint a kommunikáció és retorika kérdéseinek kutatása. Az irodalomtudománnyal foglalkozó oktatók kutatásai érintik az irónia használatának és a szatíra műfajának vizsgálatát, a kortárs ír költészetet, a pszichoanalitikus irodalomkritikát, valamint a kortárs angol nyelvű irodalmak elemzését, foglalkoznak az amerikai multikulturalizmus irodalmi és történeti vonatkozásaival, a különböző önéletrajzok és fogságnaplók elemzésével, az identitástudat és identitásváltás kérdéseivel, valamint a kanadai irodalommal. A kutatási témák közt szerepel az amerikai diplomáciai, gazdasági és külpolitikai kapcsolatok vizsgálata is.


Az Ének-zene Tanszéken elsősorban a tantárgy iskolai oktatását érintő módszertani kérdésekről folynak kutatások (például a népzene és a népdalok, vagy épp a kortárs zene oktatásban betöltött szerepét illetően), de a zenetörténet kutatásával, életrajzok írásával is foglalkoznak az oktatók. Ezek mellett az úgynevezett body-mapping témaköre is megjelenik – ennek célja, hogy a zenészek tudatosabbá váljanak a saját légzésüket, mozdulataikat, és a fellépés közbeni feszültséget illetően.

A Filozófia Tanszék kiemelt kutatási területei közé tartoznak a 19. és 20. századi életfilozófiák és egzisztencia-filozófiák, a magyar bölcseleti gondolkodás a 20. században, illetve Hamvas Béla életműve.

A Német Nyelv és Irodalom Tanszék oktatói az Anglisztika Tanszékhez hasonlóan nyelvészeti és irodalomtudományi kutatásokat folytatnak. Foglalkoznak az olvasásra nevelés témakörével, a szépirodalmi szövegek értékközvetítő szerepének vizsgálatával, szaknyelvkutatással, fordítástudománnyal, valamint nyelvtörténettel. A módszertan témakörén belül szakkönyvelemzés, idegennyelvi és tanári kompetenciák állnak a kutatások középpontjában.

A Nyelv és Irodalomtudományi Intézeten belül az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport oktatói végzik a Kommunikációtanár mesterszakos hallgatók képzését. Emellett kutatásokat folytatnak a kommunikáció és a média területén (műfajok, közlésformák, szimbólumok a médiában), vizsgálják a kommunikációs készségfejlesztést, a kommunikációoktatás módszertani kérdéseit. A Magyar Nyelvészeti Tanszéken kutatások folynak a szófajtan, jelentéstan, stilisztika és fordítástudomány területén. Foglalkoznak a nyelvi viselkedés, nyelvi udvariasság kérdéseivel, a társadalmi kapcsolatteremtés nyelvi kifejezőeszközeinek vizsgálatával. Nyelvtörténeti és összehasonlító munkákat is publikáltak, publikálnak az oktatók, valamint természetesen a magyar nyelv és irodalom oktatásának módszertani kérdéseire is nagy hangsúlyt fektetnek.

A Történelemtudományi Intézet három tanszéket és egy doktori iskolát működtet. Az Ókori, Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék oktatói politika-, had- és vallástörténeti, valamint hungarika kutatásokat folytatnak a jelölt időszakban, valamint forrásfeltárással és historiográfiával is foglalkoznak. Továbbá a doktori programra építve a közép- és kelet-európai nemzeti, nemzetiségi kérdéssel, társadalomtörténettel, a magyarországi reformáció történetével, valamint a dualizmussal foglalkoznak. Az Új és Jelenkori Történeti Tanszéken kutatások folynak a dualizmus-kori és Horthy-kori politikai elitet, a 19-20. századi társadalomtörténetet és kádárizmus időszakát illetően. A Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék oktatói könyv- és művelődéstörténeti kutatások folytat, különösen a kora újkor időszakára vonatkozóan


< Vissza