Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudástérkép

Utolsó módosítás: 2021. március 19.

A kar tanszékeinek kutatási tevékenysége, tudástérképe


Gazdaságtudományi Intézet  

Az intézetben oktató kollégák a tanszékeik által gondozott tudományterületeknek megfelelően különböző jellegű kutatások folytatnak, zömében egyénileg, esetenként kutatócsoportba szervezve.

A Közgazdaságtan Tanszéken a kutatások főként az emberi erőforrás gazdálkodás munkaerő piaci és pszichológiai összefüggéseire, az oktatás és képzés gazdasági aspektusainak vizsgálatára, a mikro- és makroökonómiai összefüggések oktatási célú szimulációjára, a társadalmi és gazdasági fejlettség térbeli folyamatainak elemzésére, a környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdéseinek; a fenntarthatóság eszközeinek és indikátorainak; a fenntarthatóság regionális programjának, a fenntartható gazdálkodás és a környezeti szabályozás közgazdasági összefüggéseinek, a technológiai fejlődés makrogazdasági hatásainak vizsgálatára, valamint a gazdasági folyamatok és a gazdaságban működő szervezetek jogszabályi hátterének elemzésére fókuszálnak.

Vállalkozásgazdaságtan Tanszék kutatási területei közé tartoznak továbbá a környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdései; a fenntarthatóság eszközei és indikátorai; a fenntarthatóság regionális programja, valamint a fenntartható gazdálkodás és a környezeti szabályozás közgazdasági összefüggései. A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszéken a makroszinten érintett kutatási területek: számviteli szabályozás; a regionális politika és regionális kutatások, kiemelten a vállalkozások erőforrásai, különös tekintettel az információs rendszerekben rejlő lehetőségekre; gazdaságpolitika, kiemelten a korrupció; a közpénzügyi rendszer versenyképessége. Mikro szinten érintett kutatási területek: a vállalkozói képességek fejlesztésére irányuló oktatás-módszertani kutatások; a vállalkozások értékelésének módszerei, vállalatok társadalmi felelősségvállalása; stratégiai menedzsment, innováció-menedzsment és politika, benchmarking és best practice elemzések; a kis- és középvállalatok finanszírozása az állami szerepvállalás tükrében. A tanszéken dolgozó kollégák foglalkoznak az egyetemi-ipari technológiatranszferrel, azaz az egyetemi kutatási eredmények piaci hasznosításának vizsgálatával, a technológiatranszfer formáinak (szabadalmak, licencia-szerződések, spin-off vállalkozások, stb.) és befolyásoló tényezőinek kutatásával, kiemelve az egyetemi spin-off vállalkozások létrehozását, működését és sikerét meghatározó faktorokat. Kutatásaik kiterjednek továbbá az egyetemi környezetben megvalósuló innováció-menedzsment és innováció-marketing vizsgálatára, és foglalkoznak az innováció és imitáció sajátosságaival is, kiemelten a verseny és a tulajdonjogi védelem szerepével a technológiai fejlődés realizálódásában. A tanszék oktatói kutatják a fogyasztói attitűdöket, elsősorban a funkcionális élelmiszerek vásárlásához kötődően, azon belül pedig a termékinformációk hatását a fogyasztói döntésre, de az utóbbi években kutatási területeik között megjelentek a klaszterek működési problémái, valamint a borpiaci marketing stratégiák kérdései is.

A Turizmus Tanszék kollégái a turizmus globális, regionális és helyi kérdéseivel, a turisztikai versenyképesség vizsgálatával, a turizmus hatásaival, a turizmus és a regionális fejlődés, illetve a turizmus és területfejlesztés kapcsolatával foglalkoznak és elérhetőségi vizsgálatokat végeznek.


 

 


Társadalomtudományi Intézet  

A Szociálpedagógia Tanszéken futó kutatási programok többnyire egyéni indíttatásúak, a témák - azon felül, hogy szorosan illeszkednek a képzés irányadó tartalmához - mindenekelőtt oktatóink szakmai érdeklődését tükrözik:
segítők érték és attitűdvizsgálata, pályaszocializáció, és szakmai identitás, csoportmunka lehetőségei a szociálpedagógus képzésben, közösségek szervezésének és működtetésének módszertani sajátosságai, az önismereti munka sajátosságai a képzésben, tanulási folyamat segítésének lehetőségei, hátrányos helyzet és a megküzdési stratégiák vizsgálata, a szociálpedagógia nemzetközi trendjei, a film, mint eszköz szerepe a szociálpedagógus tevékenységében, felsőoktatásban lévő hallgatók értékvizsgálata A jelenleg is zajló és a közelmúltban lezárt "össz-tanszéki kutatásainkat" nagyrészt a hátrányos helyzet köré rendeztük. A hátrányos helyzetet generáló és megerősítő tényezők feltárásán túl a lehetséges kitörési pontokat, sikeres mobilitási stratégiákat szeretnénk feltérképezni. Kutatásaink eredményeit igyekszünk az oktatásban is megjeleníteni, tananyagok, kurzusok születnek a publikációk mellett. Hasonlóan fontos törekvésünk, hogy a hallgatók tudományos érdeklődését, szakmai ismereteit is megjelenítsük a kutatások során. Ezek eredményeként a közelmúltban két tanulmánykötetünk jelentettünk meg. Jelenleg a "Hátrányos Helyzet Kutatóműhely" nevet viselő munkacsoport egy Észak-magyarországi térségre kiterjedő vizsgálatot folytat, melynek fő célkitűzése a térségben zajló beavatkozási programok hatékonyságának mérése. Ennek eredményei várhatóan a következő év elején kerülnek publikálásra.

A Társadalomismereti Tanszék munkatársainak kutatási tevékenysége elsősorban négy területre koncentrálódik: (1) A leszakadó térségek, perifériák gazdasági-társadalmi helyzete, munkaerő-piaci folyamatai; (2) A humán ellátórendszer működése, szociálpolitikai összefüggései; (3) Döntési folyamatok (központi és önkormányzati), vis maior, tervezéselméletek, tervezési gyakorlatok; (4) A szociálpedagógia társadalomelméleti, tudománytörténeti, szakmaelméleti, nevelésfilozófiai és etikai dimenziói.

A Társadalomtudományi Intézet főbb hazai és nemzetközi ágazati-szakmai és tudományos kapcsolatai:
- MTA Köztestület
- MTA Pedagógiai Bizottság, Szociálpedagógia Albizottság
- MRK Társadalomtudományi Bizottság
- Magyar Filozófiai Társaság
- Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság
- Pszichológiai Társaság
- Pszichológus Kamara
- Magyar Hipnózis Egyesület
- Magyar Pszichodráma Egyesület
- Imágó Egyesület
- EMDR Egyesület
- Magyar Daseinanalitikai Egyesület
- Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület
- Logoterápia Alapítvány
- Viktor Frank Institut
- FESET tagjelöltség
- Aktív együttműködés folyóirat szerkesztésében: Szociálpedagógia (ISSN 2064-2709)


< Vissza