Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudományos Diákkör

Utolsó módosítás: 2021. január 14.

Tudományos műhelyek 

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon 2 tudományos műhely működik, ewgyikük a közgazdaságtudományi területhez kötődik, a másik pedig a társadalomtudományi kutatásokat fogja össze a Társadalomtudományi Intézetben. A karon jelentős tradíciói vannak a tudományos diákköri keretek között folyó tehetséggondozó munkának. A Gazdaságtudományi Intézetben, illetve annak jogelődjében már 1976 óta működik a Közgazdaságtudományi TDK, a Társadalomtudományi Intézet Szociálpedagógia Tanszékén is már több mint 20 éves a tehetséggondozásnak e formája.

A Kar TDK műhelyeiben az elmúlt években rendszeres és eredményes tehetséggondozó tevékenység folyt, ahol a hallgatók az oktatott tananyagon túlmutató, tudományos igényességű kutatásokat végeztek. A TDK műhelyek célja közös: a hallgatói tehetséggondozás, a kutatások segítése, a tudományos munkák készítésének támogatása, előadások, prezentációk tartása.
A hallgatók tudományos munkájának koordinálását és támogatását a kari Tudományos Diákköri Tanács végzi, vezetője Dr. Hadnagy József.A TUDOMÁNYOS MŰHELYEK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

A karon működő közgazdaság- és társadalomtudományi TDK műhely hosszú múltra tekint vissza. Munkája egyrészt a tutoriális foglalkozásokra épül, melyen a kutatással kapcsolatos konkrét kérdések megbeszélésére, a hallgatók kutatómunkájának irányítására, publikációk vagy előadások elkészítésére van mód. Ezen kívül a hallgatók kutatásait módszertani szemináriummal is segítjük a választott témákhoz kapcsolódóan. Ezeknek a műhelymunkának köszönhetően több helyezett hallgatóval is büszkélkedhetünk az OTDK konferenciákról. A kari házi versenyeken átlagosan 15-20 hallgató mutatja be saját kutatását, akiknek átlagosan a fele jut tovább az országos megmérettetésre. Hallgatóink a kutatási eredményeiket az utóbbi években már szakmai konferenciákon is bemutathatták, rendszeres résztvevői szakmai versenyeknek is.

Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, lehetőséget teremtve arra is, hogy az OTDK-n helyezést elért dolgozatok főbb eredményei publikáció formájában is közlésre kerüljenek. A hallgatók motiválása, ösztönzése és az intézményi, valamint az országos TDK konferencián való részvétele továbbra is a kar egyik fontos célkitűzése. A tudományos diákköri mozgalom az utóbbi években egyre inkább nyit a középiskolák felé, lehetőséget teremtve a fiatalabb korosztálynak is tehetségük kibontakoztatására. A jövőben szeretnénk a Tehetségútlevél programhoz kapcsoltan a tudományos műhelyek munkájába is bevonni a tehetséges középiskolásokat.I. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI TDK – GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

Vezeti: Dr. Csugány Julianna
A Gazdaságtudományi Intézetben illetve annak jogelődjében 1976-óta működik a Közgazdaságtudományi TDK. A Közgazdaságtudományi TDK műhely hosszú évekre visszanyúló, országosan is elismert hagyományokkal rendelkezik a pénzügyi, illetve a gazdasági szemléletformálást célzó oktatásmódszertani kutatások területén. Hallgatóink az intézet gondozásában folyó képzéseken bontakoztatják ki tehetségüket és szerzik ismereteiket. Ennek megfelelően tudományos diákköri tevékenységet folytathatnak jellemzően a vállalati gazdálkodás, az emberi erőforrás menedzsment, a regionális gazdálkodás, a turizmus és vendéglátás, valamint a közgazdasági oktatás és képzés területén, de egyre inkább megjelennek a hazai és nemzetközi gazdasági aktualitásokhoz kapcsolódó mikro- és makroszintű kutatások is. A turizmus témakörében főként kistérségi, települési, illetve az egyes turisztikai térségekhez kapcsolódó kutatások folynak, továbbá a turisztikai termékekhez kapcsolódó marketingtevékenység fejlesztését célzó fogyasztói magatartás vizsgálatára kerül sor. A marketing témakörében a TDK műhely munkájában résztvevő hallgatók nem csak a turizmus, hanem a fogyasztási cikkek területén is végeznek – elsősorban piackutatáson alapuló – vizsgálatokat. Az utóbbi időben egyre több kutatás irányul a hazai pénzügyi kultúra sajátosságainak feltárására, illetve a menedzsment különböző területeihez kapcsolódóan (pl. vezetés, szervezeti kultúra) is egyre több pályamunka készül. Emellett megjelennek a pénzügyi-technológiai forradalomhoz kapcsolódóan a kriptovaluták gazdasági hatásait vizsgáló kutatások, valamint makroszintű turizmus-gazdasági elemzések is.


II. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MŰHELY


Vezeti: dr. Hadnagy József
A Szociálpedagógia Tanszéken működő Tehetségműhely évek óta nagy figyelmet fordít a hallgatók TDK mozgalomba történő bekapcsolására. Tudományos probléma felvetésekben, hipotézisek megfogalmazásában, kutatási módszerek kidolgozásában segítik a tagok egymást a tanszéki tanárok közreműködésével. A közös együttműködés fontos mozzanata egy hallgatók közreműködésével zajló beavatkozás volt, mely során egy hátrányos helyzetű térség oktatási intézményében vonultattuk fel a szociálpedagógus eszköztárát, és mértük ennek hatását. Ezt követően konferencián és közös tanulmánykötetben foglaltuk össze a módszertani elemeket és a tapasztalatokat. Látható, hogy - amennyiben lehetőség van rá - a hallgatókat is igyekszünk bevonni a kutatói tevékenységbe. Ez ösztönözte, hogy a tanszékünk létrehozott egy kutatókört, mely a hátrányos helyzet köré szervezi a kutatások tematikáját: TDK munkák, szemináriumi dolgozatok, kutatások születnek a hallgatók és oktatók közös munkája során.

A tanszékhez szorosabban kötődő Egri Roma Szakkollégium kutatásait is megemlítjük. A korábbi pályázati ciklusnak megfelelően készítettünk - egy roma identitásvizsgálatot, melynek folytatása TDK munkában és pályázat(ok)ban a továbbiakban is tetten érhető. Továbbá ehhez kapcsolódóan számos publikációnk jelent meg tutorálás, mentorálás témakörében.

 


< Vissza