Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudástérkép

Utolsó módosítás: 2019. október 15.

A Természettudományi kar kutatási területei


Biológiai Intézet


Kriptogám botanikai kutatások

Trópusi esőerdők virágtalan növény-együtteseinek ökológiai, társulástani és biodiverzitás analízise. Virágtalan növények morfológiai, rendszertani és növényföldrajzi kutatása, adott taxonok revíziója világviszonylatban. A Kárpát-medence moha és zuzmóközösségeinek ökológiai és növényföldrajzi vizsgálata.

Részt vevő kutatók: Prof. dr. Pócs Tamás, Prof. dr. Orbán Sándor, Pénzesné dr. Kónya Erika, dr. Szűcs Péter, Sass-Gyarmati Andrea

Növényi stresszfiziológiai, fotoszintézis ökofiziológiai és asztrobiológiai kutatások

Kriptogám és edényes növények stresszfiziológiai, fotoszintézis-ökofiziológiai jellemzése. Termesztett növények közel-rokon vad fajainak stresszélettani vizsgálata, stressztűrő és kimagasló beltartalmi összetételű fajták előállítása céljából. A főleg extremofil cianobaktériumokból álló kriptobiotikus kéreg összetételének, mikromorfológiájának, ökológiájának és stresszélettanának vizsgálata, különös tekintettel a marsi élet lehetőségeire.

dr. Marschall Marianna, dr. Dulai Sándor

Geobotanikai és vegetációtudományi kutatások

Alapozó növényföldrajzi, növénytársulástani felmérések és florisztikai feltárások az Észak-magyarországi-középhegység földrajzi nagytáj különböző területein.

Részt vevő kutatók: dr. Vojtkó András, dr. Jana Taborska

Konzervációbiológiai kutatások

Kriptogám és magasabbrendű növények ex situ konzervációbiológiai és szaporodásbiológiai vizsgálata. In situ vetési, laboratóriumi és szabadföldi csírázási kísérletek, életmenet- és terjedési vizsgálatok különböző növénytaxonokon. Allelopátiás kísérletek, vegetatív regeneráció, fitomassza vizsgálatok. Anyatelep és génbank létrehozás, fenntartás, törzsgyűjtemény elhelyezés.

Részt vevő kutatók: Pénzesné dr. Kónya Erika, dr. Jana Taborska

Zootaxonómiai, zoobiogeográfiai és faunisztikai kutatások

Földigilisztafélék kutatása. Denevérek faunisztikai, bioakusztikai és konzervációbiológiai kutatása. Kisemlősök faunisztikai kutatása. Denevérlegyek faunisztikai kutatása.

Részt vevő kutatók: dr. Csuzdi Csaba, dr. Varga János, dr. Estók Péter

Idegrendszer-modellezési kutatások

Humán patológiás állapotok vizsgálatát elősegítő modellek (genetikailag módosított egerek in vitro és in vivo elektrofiziológiai vizsgálata) tervezése, megalkotása, betegségek kialakításában részt vevő mechanizmusok leírása, új gyógyszer célpontok felfedezése, az egyes betegségek mögött álló közös mechanizmusok feltérképezése céljából. Neuronok jelátviteli és jelfeldolgozási sajátosságainak vizsgálata anatómiai és fiziológiai mérési adatok és szimulációs eredmények kombinálásával. Modellezés az ún. multikompartment és hálózat modellek használatával.

Részt vevő kutatók: dr. Emri Zsuzsanna, dr. Antal Károly


Élelmiszertudományi Intézet


Rendezetlen rendszerek számítógépes szimulációja

Kutatásunk során rendezetlen kondenzált fázisok (folyadékok, üvegek, membránok, micellák) és fluid illetve szilárd határfelületek tulajdonságait vizsgáljuk molekuláris dinamikai, illetve Monte Carlo szimulációk segítségével. Kutatásunk a következő főbb területekre összpontosul: valódi, kapilláris hullámok által korrugált fluid határfelületek azonosítása, légkörkémiailag jelentős adszorpciós folyamatok vizsgálata, elegyedési szabadenergia számítása és a molekulák önasszociációjának vizsgálata biner folyadékelegyekben, a víz anomális tulajdonságainak vizsgálata.

Résztvevő kutatók: Jedlovszky Pál, Hantal György

Enzim alapú, amperometriás bioszenzorok

Célunk élelmiszerszennyező, illetve pozitív élettani hatású anyagok mennyiségi meghatározására alkalmas bioszenzorok létrehozása, melyek a hagyományos, nagy-műszeres analitikai módszerek olcsó, gyors alternatívái lehetnek. Az általunk fejlesztett bioszenzorokban elektrokémiai (ezen belül amperometriás) detektálást alkalmazunk. A kutatások fő irányvonala különböző peptidek (glutation), aminosavak (lizin, glutaminsav) és biogén aminok szelektív meghatározására alkalmas enzimszenzorok kidolgozása.

Résztvevő kutató: Bóka Beáta

Élelmiszer- (borászati analitikai vizsgálatok)

Vizsgálataink az élelmiszerek különösen kedvező (bioaktív növényi anyagok, esszenciális nyomelemek, antioxidánsok), valamint kedvezőtlen (mikotoxinok, toxikus nyomelemek) komponenseinek mennyiségére, azok alakulását befolyásoló tényezők felderítésére irányulnak. Távlati cél, eredményink alkalmazása a borok eredetvédelmének, valamint az élelmiszerek mikotoxin szennyezettségének csökkentésére területén

Résztvevő kutatók: Murányi Zoltán, Oldal Vince, B. Tóth Szabolcs

Bolygókeletkezés elméleti vizsgálata

A napjainkig felfedezett több mint 2000 exobolygó és azok rendszerei elképesztő változatosságot mutatnak. A modern csillagászat egyik alapvető feladata ezen változatosság magyarázata. A bolygórendszerek keletkezésének helye a csillagok létrejötte után hátramaradó, azokat körbevevő protoplanetáris korongok. Az elmúlt évtizedben a csillagászati megfigyelőeszközök fejlődésének köszönhetően, a protoplanetáris korongokról egyre több megfigyelési adat áll rendelkezésre. Ezen adatok új lendületet adtak azon elméleti kutatásoknak is, amelyek a bolygórendszerek keletkezésének magyarázatát keresik. A folyó kutatások célja a bolygókeletkezés mechanizmusainak megértése számítógépes szimulációk segítségével.

Résztvevő kutató: Vanyó József


Földrajz és Környezettudományi Intézet


A klímaváltozás folyamata, regionális sajátosságai és lehetséges hatásai

A klímaváltozásról tudnunk kell, hogy a változás mennyire biztos, azt mi okozza és mennyire gyors. Statisztikus módszerekkel és a klímamodellek eredményeinek kritikai összesítésével számszerűsítjük, hogy milyen éghajlat várható a Kárpát-medence térségében. Végül, választott hatásterületeken (szőlő, bor) kapcsolatot keresünk az éghajlattal, amit a változással kombinálva, becslést kapunk a hatásokra.

Részt vevő kutatók: Prof. Dr. Mika János, Prof. Dr. Kertész Ádám, Rázsi András, Csabai Edina Kitti, dr. Utasi Zoltán, Misik Tamás

A klímaváltozás oktatási és nevelési vonatkozásai

A kutatások érintik a mit és a hogyan oktassunk kérdéseit: (i.) Hogyan kapcsolható a téma az iskolai és azon kívüli ismeretbővítésbe? (ii.) Mely szaktárgyi és tágabb problémakörök megértését illetve kulcs-kompetenciák fejlesztését tudja segíteni az éghajlat iránti érdeklődés? (iii.) Melyek a fenti kettős cél megvalósításának legjobb szakmódszertani lehetőségei és eszközei az egyes életkori szakaszokban?

Részt vevő kutatók: dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, Ütőné dr. Visi Judit, Kaknics-Kiss Barbara, Rázsi András, Prof. Dr. Mika János,

Környezeti nevelés és tudatformálás

A környezet fontosságát kisgyermekkortól kezdve, fokozatosan az érzelmi hatásoktól, a megismerésen át a megértetésig szükséges hangsúlyozni. A természetestől eltávolodott életformánk miatt ebben ma a természetes élőhelyek bemutatása a legfontosabb, de nem hagyhatjuk ki a virtuális lehetőségeket sem. A kutatási téma elsősorban e feladatok kreatív oktatási csomagokba és más művekbe foglalását jelenti.

Részt vevő kutatók: Prof. Dr. Kárász Imre, Katona Ildikó, Leskó Gabriella, Korompainé Szitta Emese, Prof. Dr. Mika János,

Városökológiai kutatások

E témakör négy, Egerhez is kötődő ágra bomlik: (i) Mely városi éghajlati sajátosságok érvényesek Egerben? (ii.) Hogyan alakul a levegő minősége Eger városában? Mi e tendenciák időjárási- illetve városrendezési összetevője? (iii.) Hogyan változtak Eger társadalom- és gazdaságstatisztikai mutatói más városokkal összevetve (2007-13)? (iv) Mi Eger völgyalji fekvésének szerepe a fenti kérdésekben?

Részt vevő kutatók: Prof. Dr. Mika János, Csabai Edina Kitti, dr. Patkós Csaba, Rázsi András, dr. Tóth Antal, dr. Utasi Zoltán

Közösségalapú vidékfejlesztés

Az EU LEADER közösségi kezdeményezésének komplex geográfiai vizsgálata hazai és külföldi akciócsoportok tevékenységének tanulmányozásán keresztül. Komplex módszertan (kvantitatív és kvalitatív) alkalmazása jellemzi, a közösségfejlesztés és az agrárpolitika határán elhelyezkedő kutatási témát. Az eredmények haszonélvezői a különböző CLLD típusú kezdeményezések résztvevői.

Részt vevő kutatók: Dr. Patkós Csaba, Dr. Ruszkai Csaba

Bűnözésföldrajzi vizsgálatok

A bűnözés tér- és időbeli jellemzőinek, "forró pontjainak", a lakosság szubjektív biztonságérzetének kriminálgeográfiai vizsgálata térinformatikai, területi statisztikai és empirikus módszerek alkalmazásával.

Részt vevő kutatók: Dr. Piskóti-Kovács Zsuzsa, Dr. Tóth Antal

IT eszközök alkalmazása a földrajztanításban

A kutatás-fejlesztés célja a Földrajztanár Elektronikus Eszközkészlete (Netszközkészlet) portál földrajzoktatásban történő alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. Az eszköztár tanórai felhasználásához kapcsolódó hatásvizsgálatok. Az internet, illetve a különböző digitális információhordozók tanórán történő alkalmazásához kapcsolódó attitűd- és hatásvizsgálatok.

Részt vevő kutatók: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, Ütőné dr. Visi Judit, Kaknics-Kiss Barbara

Környezeti szemlélet és a földrajzoktatás kapcsolata

A kutatás célja olyan tartalmi elemek beépítési lehetőségeinek, módszereinek vizsgálata a földrajztanár oktató nevelő munkájában mint a klímaváltozás, a megújuló energiaforrások hasznosítása, energiatudatosság és a fenntarthatóság. A kutatócsoport feladata a környezeti neveléshez kapcsolódó, a tanulók szemléletformálást segítő módszertani eszközök vizsgálata.

Részt vevő kutatók: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, Ütőné dr. Visi Judit, Kaknics-Kiss Barbara

Paleoichnológiai és neoichnológiai kutatások

Életnyomok és patológiás elváltozások harmadidőszaki puhatestűek mészvázain. Fosszilis tengeri gerinctelenek bioeróziós tevékenysége. Magyarországi fosszilis abráziós térszínek paleoichnológiai vizsgálata. Bioturbációs nyomok paleozoos, mezozoos és kainozoos képződményekben. Rovarok életnyomai paleogén és neogén növénymaradványokon. Gerinctelen szervezetek neoichnológiája.

Részt vevő kutatók: Dávid Árpád, Fodor Rozália, Tari Georgina

A civil szervezetek földrajzi vizsgálata

Kutatásunk a Kárpátok és a Kárpát-medence földrajzi környezetében a nonprofit szféra térbeli törvényszerűségeit és a településfejlesztésben hasznosítható ismérveit vizsgálja. A kutatásban kiemelt szerepet kap a nemformális oktatás gyakorlati alkalmazásának kérdésköre, különös tekintettel a felsőoktatás lehetőségeivel.

Részt vevő kutatók: Dr. Kajati György

Geomorfológiai térképezés és felszínfejlődési rekonstrukció, valamint negyedidőszaki üledékvizsgálatok /1.8 millió évtől – napjainkig/ a Bükk hegységben

A Bükk hegység kialakulásának, felszínfejlődésének kutatása egyrészt geomorfológiai térképezéseket, másrészt a negyedidőszaki üledékek vizsgálatát célozza meg. Mind általános, mind kisebb mintaterületekre kiterjedő felszínfejlődési problémákat, formaképződési folyamatokat dolgoz fel. A kutatás haszonélvezői a negyedkorral foglalkozó kutatók, a szedimentológiával, geológiával, geomorfológiával, természetföldrajzzal, régészettel foglalkozó kutatók, valamint a neandervölgyi ősember kutatásával foglalkozó történészek és régészek.

Résztvevő kutató: Dr. Dobos Anna

Egyedi tájértékek (kultúrtörténeti, természeti és tájképi egyedi tájértékek) és védett földtudományi értékek kataszterezése és értékelése hazai mintaterületeken

Egyrészt a nem védett, de esztétikai, történelmi, kultúrtörténeti, vagy tudományos szempontból a helyi közösség számára értékes egyedi tájértékek felvételezését, állapotuk jellemzését és értékelését tűzi célul a kutatás. Másrészt a védett területek földtudományi értékeinek kataszterezését. Települési szinten vagy védett területekre vonatkozólag mérjük fel az elfeledett természeti és kulturális örökségeket, s ahol lehetséges helyi szintű tanösvények keretében integráljuk be azokat a településrendezési- és fejlesztési tervekbe, települési és regionális értéktárakba. A kutatás haszonélvezői a települések helyi önkormányzatai, lakosai, a természetvédelem, valamint az ökoturizmussal, turizmussal és örökségvédelemmel foglalkozó szakemberek.

Résztvevő kutató: Dr. Dobos Anna

Talajtani térképezés az Egri-Bükkalja területén

A kutatás célja Eger környezetében 23 egri-bükkaljai település talajtani adottságainak feltárása, talajtani genetikai térképezése volt. Egyrészt a talajok főtípusát, típusát, altípusát és változatát, másrészt a talajok főbb fizikai és kémiai paramétereit, termőréteg-vastagságát és erodáltsági fokozatát tártuk fel. A kutatás haszonélvezői a talajtani szakemberek, a helyi önkormányzatok, az agrárszféra, a helyi agrárvállalkozók, az erdészet, valamint a lakosság.

Résztvevő kutató: Dr. Dobos Anna, Kürti Lívia

Tájökológiai, tájtörténeti és tájhasználat-változási kutatások hazai mintaterületeken

Hazai mintaterületek komplex szemléletű feldolgozása és kutatása (geológiai, geomorfológiai, talajtani, vízrajzi, éghajlati adottságok, növényzeti és állattani besorolás, antropogén tényezők feltárása) indult meg a Bükk hegység és a Börzsöny hegység egyes mintaterületein. A változatos tájföldrajzi tényezők feltárást követően mintegy 230 éves időtartamban foglalkoztunk a tájhasználat változás tendenciáival és a tájtörténet kérdéseivel. A komplex kutatások eredményeivel képesek vagyunk egy-egy terület, település vagy kistáj részletes adottságainak felmérésére, a tájhasználat karakterét (szántóföld, erdő, legelő, rét, szőlő és gyümölcsös területek, vizes területek, beépített környezet arányának változását kimutatva), tendenciáit feltárni a XVIII. századtól napjainkig, és így konkrét optimális tájhasználat terveket, vagy természetvédelmi javaslatokat készíteni. Az eredmények haszonélvezői a tájkutatással, tájökológiával foglalkozó kutatók, a települések önkormányzatai, a lakosság, az agrár- és ipari ágazatok és a természetvédelem.

Résztvevő kutatók: Dr. Dobos Anna, Csorba Vivien (kutató demonstrátor)


Matematikai és Informatikai Intézet


Formális módszerek és verifikáció

Formális módszereken alapuló statikus analízis alkalmazása hardver és szoftver verifikáció, valamint optimalizáció témájában. A használt formális módszerek főképp SAT, QBF, DQBF, SMT és bit-vektor logikák alkalmazásán alapulnak. A felhasználási terület rendkívül széleskörű; szenzorhálózatok energiafelhasználásának optimalizációja egy kurrens terület.

Részt vevő kutatók: Biró Csaba, dr. Kovásznai Gergely, dr. Kusper Gábor

Számítógépes geometriai modellezés, komputergrafika

Számítógéppel előállított görbék és felületek a tervező szoftverektől az animációkig, számítógépes játékokig mindenhol megtalálhatók. Ezek vizsgálata, adott feltételeknek megfelelő felületek előállítása a kutatásaink fő iránya.

Részt vevő kutató: dr. Hoffmann Miklós

Csoport- és gyűrűelméleti kutatások

Kutatásunkban feloldhatósági és nilpotencia kérdéseket vizsgálunk véges loopokban valamit csoportalgebrákban. Tanulmányozzuk még az Abel-féle belső permutációcsoporttal rendelkező loopok jellemzőit, a páratlan rendű Monfang loopok multiplikatív csoportjának struktúráját, valamit csoportalgebrák és azok egységcsoportjának gyűrű-, illetve csoportelméleti tulajdonságait.

Részt vevő kutatók: prof. dr. Csörgő Piroska, dr. Juhász Tibor

Automatikus azonosítás, különös tekintettel a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) alkalmazására

A kutatás célja az RFID rendszer részei (tag-ek, olvasók) hatékonyságának növelése, technológiai kiterjeszthetőségének vizsgálata. Vizsgáljuk továbbá az RFID alkalmazási lehetőségeit az élet, a gazdaság különféle területein. Fontos cél az adatbiztonság kiterjesztése erre a kommunikációs formára.

Részt vevő kutatók: dr. Geda Gábor, Király Roland, dr. Kovács Emőd, Magyar Péter, dr. Radványi Tibor, Tajti Tibor

Szenzorok és szenzorhálózatok technológiája

A kutatás célja: a szenzorhálózatokon belül a szenzor node-ok mérési és kommunikációs lehetőségeinek kiterjesztése, inhomogén multiszenzoros rendszerek tervezése, az adatkommunikáció megvalósítása változatos platformokon, szoros kapcsolat létesítése az RFID technológiával, szenzornode-ok energia ellátásának optimalizálása, illetve az energiaforrás egyre inkább környezetbaráttá tétele. Vizsgáljuk továbbá a szenzorhálózatok alkalmazási lehetőségeit az élet, a gazdaság, a kutatás különféle területein.

Részt vevő kutatók: dr. Király Sándor, dr. Radványi Tibor


Sporttudományi Intézet


Egészséges Társadalom

Interdiszciplináris kutatások az egészséges társadalom kérdéskörében, a társadalom humán komponensére koncentrálva. Kiemelt szerepet szánva az új típusú prevenciós, rekreációs, rehabilitációs egészségfejlesztési módok és lehetőségek. Mozgásterápiák szerepe, fogyatékos emberek sportja. SNI.

Részt vevő kutatók: Dr. Szántó Ákos, Dr. Müller Anetta, Hidvégi Péter, Plachy Judit, Juhász Imre, Révész Kiszela Kinga

Egészségturisztikai trendek

KKV-k (kis- és középvállalkozások), - és non profit szervezeteknek és sportegyesületek stb. versenyképességének és üzleti hatékonyságának növelése az egészség – sport - rekreáció faktor elemzésével, szakvéleményezésével. Egészségturisztikai trendek vizsgálata.

Részt vevő kutatók: Dr. Szántó Ákos, Dr. Müller Anetta, Váczi Péter, Boda Eszter

Öregedés és fizikai aktivitás természet- és társadalomtudományi aspektusai

A humán öregedési folyamat "lassíthatóságának lehetőségének" és a rendszeres fizikai aktivitás összefüggéseinek élettani, népegészségügyi, szociális, szempontból történő feltérképezése. A rendszeres fizikai aktivitás hatásának vizsgálata az idős korban leggyakrabban előforduló betegségek –arthrosis, osteoporosis, arthritis, magas vérnyomás, diabetes mellitus, koszorúér betegségek, stb…- primer, secunder és tercier megelőzésére.

Részt vevő kutatók: Plachy Judit, Herpainé Lakó Judit

Munkahelyi egészségfejlesztés

Vállalatok, vállalkozások belső struktúrájának élettani szemléletű elemzése, egészségkárosító paraméterek feltárása, a munkaerő hiányzásának, az elvándorlás arányainak, a munkahely fizikai jellemzőinek, és a dolgozók egészségi állapotának meghatározása.

Részt vevő kutatók: Hidvégi Péter, Dr. Müller Anetta, Váci Péter

Sportélettani, fittségi kutatások

Sportágspecifikus spiroergometriás terhelési vizsgálatok. Terhelési zónák hatásai életkori csoportonként, antioxidáns kutatások, a rekreációs edzés és a telomeráz enzim aktivitási szintjének összefüggéseinek vizsgálata. Élettani, fittségi vizsgálatok, terhelésdiagnosztika. Az edzés optimalizálása és hatékonyságának ellenőrzése. Sportági kiválasztás segítése. A betegségek korai felismerése, a kóros elváltozások felderítése, rehabilitáció.

Részt vevő kutatók: Dr. Szántó Ákos, Kopkáné Plachy Judit, Juhász Imre, Révész - Kiszela Kinga

Tehetséggondozás - versenysport

Sportági kiválasztás, beválás, tehetséggondozás pedagógiai aspektusainak elemzése különböző sportágban. Az utánpótlásnevelés kérdései, tehetséggondozás. Pedagógiai módszerek elemzése a sportban.

Részt vevő kutatók: Dr. Révész László, Dr. Bíró Melinda, Juhász István

Iskolai testnevelés

Az iskolai testnevelés és sport aktuális kérdései, módszerek, stratégiák hatékonysága, az interakció sajátosságainak vizsgálata. Az IKT alkalmazása a testnevelés tanításában, életmód és környezet hatása a tanári információs és kommunikációs technikákhoz kötődő kompetenciák alkalmazásában. Iskolaérettség. Integrált, és inkluzív nevelés a testnevelésben. Mérés, értékelés, tananyagfejlesztés, tantervelemzés.

Részt vevő kutatók: Dr. Révész László, Dr. Bíró Melinda, Révész- Kiszela Kinga, Vincze Tamás, Herpainé Lakó Judit


< Vissza