Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Nemzetközi stratégia

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

A Pedagógiai Kar nemzetközi stratégiája

Nemzetköziesítés, mobilitás, kapcsolatfejlesztés, networking, idegennyelvű képzések

A Kar nemzetközi kapcsolatrendszeréről elmondhatjuk, hogy a Kar számos tudományos kapcsolatot tart fenn számos olyan nemzetközileg is jelentős intézménnyel, amelyek az egyes szervezeti egységek oktatási és kutatási profiljába illeszkednek. A karon az egyes tanszékek külföldi kapcsolatainak és együttműködéseinek száma körülbelül 60-ra tehető. A nemzetközi kapcsolatok jelentős részét együttműködési szerződések is bizonyítják, melyek száma közel 30. A kapcsolatok szélesítését és számuk gyarapodását nagymértékben elősegítik a munkatársak külföldi kapcsolatai és együttműködései, számuk körülbelül 200-ra tehető.
A kar 26 intézménnyel áll Erasmus-cserekapcsolatban, 15 különböző országban. Oktatóink és hallgatóink az elmúlt években többször vettek részt mobilitási programokban, illetve karunkra is érkeztek külföldi oktatók és hallgatók. Ezen a mobilitási formán kívül azonban egyéb csatornákon is zajlanak nemzetközi kapcsolataink.
A három napot meghaladó külföldi tanulmányutak száma viszonylag magas értéket mutat: kb. 90 különböző tanulmányúton vettek részt oktatóink az elmúlt években, illetve folyamatos igény is mutatkozik rá.
Idegen nyelvű kurzuskínálatunk az elmúlt években gyarapodott, ám intenzitása bármikor növelhető.
Humánerőforrás-kapacitásunk mértékének megfelelően mind kapcsolataink, mind idegen nyelvű kurzuskínálatunk fejlesztését, átalakítását folyamatosan napirenden tartjuk, a külső társadalmi változásokra és igényekre lehetőség szerint gyorsan reagálunk.


Kari vízió, stratégia, tervezés és vezetés, minőségbiztosítás

A Kari nemzetköziesítési stratégia tervezési folyamata, határidőzése, célkitűzései, monitoringja

Korábban a nemzetközi kapcsolatok építése a hagyományos csatornákon folyt, számszerűleg talán nem volt kiemelkedően magas, viszont intenzitása, tartalma és fenntarthatósága biztosítottnak látszott.
Az utóbbi években azonban változás állt be ezen a téren, hiszen karunkon – egy vezetői struktúraváltozásnak köszönhetően – megnövekedett a nemzetközi kapcsolatokra, elsősorban a tudományos életre fordított figyelem is. Kari stratégiai szinten is elindult a tervezés, melynek résztvevői: a dékán, a dékánhelyettesek, az intézetvezető és a tanszékvezetők. A megvalósításban a felsorolt személyek mellett a kar oktatói és hallgatói is részt vesznek.
A stratégia mindig a következő tanévre készül, de természetes módon hosszabb távú elképzelések is megjelennek a palettán. A feladatok ellátására kitűzött határidők aktuálisan változnak, erre nincsen általánosan kidolgozott protokoll. Célkitűzéseink között szerepel oktatóink és hallgatóink nemzetközi kapcsolatszerzési esélyeinek növelése, oktatóinknak a nemzetközi tudományos életbe való módszeres bevezetése, további oktatási és kutatási kapcsolatok kiépítése, külföldi vendégtanárok és előadók meghívása, külföldi hallgatók fogadása (nemcsak az Erasmus-program keretében, hanem bevételt termelő formában is). A nemzetköziesítési szempontok teljesülésének monitoringja a kar éves minőségbiztosítási jelentésében és az erre kijelölt dékánhelyettes tevékenységében valósul meg.


A nemzetközi ügyek kezelése a kari vezetési struktúrában, döntéshozatal

Karunkon – az intézményben egyedülálló módon – a nemzetközi, továbbá a tudományos ügyekért 2011 óta külön dékánhelyettes felel, akárcsak a hazai egyetemi felsőoktatási modellben. Minden kapcsolódó feladatért az illető személy felel, de döntéseit az általános és az oktatási terület felügyeletét ellátó másik dékánhelyettessel és természetesen a dékánnal közösen hozza meg. A döntéshozatalt megelőzően széles kari vezetői – és akár oktatói – körben történik meg az egyeztetés, hogy a demokratikus elvek a lehető legnagyobb mértékben valósulhassanak meg és a lehető legkevesebb egyéni érdek sérüljön.


A nemzetköziesítési tevékenység megjelenése a kari minőségbiztosításban

Karunkon minden évben minőségbiztosítási, önértékelési jelentés készül, amely a legkülönfélébb szempontok alapján vizsgálja a nemzetköziesítési tevékenység alakulását is. A vonatkozó paraméterek nemcsak a jelentés egyes alfejezeteinek képében, hanem a szövegben elszórt utalások formájában is megjelennek, ezzel is kifejezve, hogy ezt a tevékenységet csak integrált módon tudjuk elképzelni a kar mindennapi életében, nem pedig a többitől elkülönülő területként. Az éves jelentést követően javaslatokat teszünk a felmerülő problémák orvoslására, a törvényszerű módosításokra, a fejlesztendő kérdésekre, és törekszünk a jól működő folyamatok hosszú távú fenntartására.


A nemzetköziesítési tevékenység ösztönzési rendszere, sajátosságai a karon

Az ösztönzést általánosságban kizárólag a nemzetközi tapasztalatszerzés és az egyéni előmenetel fontosságára irányuló személyes igényfelkeltéssel tudjuk megvalósítani. Kollégáink figyelmét felhívjuk különféle pályázati és ösztöndíj-lehetőségekre is. Többen sikeresen élnek is ezekkel. Oktatóinkat biztatjuk nemzetközi konferenciákon idegen nyelvű előadások megtartására és idegen nyelvű tanulmányok írására, megjelentetésére.
Az intézmény által biztosított éves külügyi keret mértékének megfelelően – ügyelve a lehető legegyenletesebb elosztásra – támogatjuk oktatóink külföldi konferenciákon való részvételét.


< Vissza