Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudományos minőség és teljesítmény

Utolsó módosítás: 2021. január 14.

Kari tudományos minőség és teljesítmény


Elitképzés, tehetséggondozás, TDK-munka

Az elitképzés és a tehetséggondozó munka Karunkon, több szinten valósul meg: intézményi, kortárssegítő mentálhigiénés szolgáltatásokon keresztül, a BA és MA képzésben, valamint az újra bevezetésre került osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók tudományos diákköri tevékenységére (TDK) koncentráló tehetséggondozási aktivitásokon keresztül, speciális formaként pedig a legjobbak szakkollégiumi keretek között lezajló tehetségfejlesztési programjai keretében. Az elitképzés legmagasabb fórumát a doktori képzés jelenti.


Tudományos Diákköri Konferencia (TDK)

BA és MA képzésben részt vevő hallgatóink konferenciaaktivitása elsősorban a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) keretében bemutatott pályamunkákra terjed ki.
Karunkon a TDK-munkára irányuló tehetséggondozás szervezett keretek között, műhelyek tevékenysége nyomán valósul meg.


Szakkollégiumok

Egyetemünkön jelenleg két szakkollégium működik: az 1991 óta létező Kepes György Szakkollégium és a 2012 óta tevékenykedő Roma Szakkollégium. Az elsőben a Nevelés- és Társadalomtudományi Tagozatot karunkról érkező tagozati mentortanár irányítja, tagjai pedig főként karunk hallgatóiból kerülnek ki, míg a második létrehozásában és működtetésében szinte kizárólag karunk oktatói és szociálpedagógia szak hallgatói vesznek részt.


Az egyéni tanulás lehetőségének biztosítása és a kiemelkedő hallgatók támogatása

A Kar hallgatóinak körében azonosítható sokféle létforma (tanfolyam, továbbképzés, FOSZ, BA, MA, szakkollégium, osztatlan képzés, nappali, levelező, távoktatás, doktori képzés), a felsőoktatás működési rendje, a hallgatók szakmai heterogenitása és a színes képzési paletta elsődlegesen nem az egyéni tehetséggondozást támogatja, hanem a közösségi létformához tartozó kompetenciák kialakítását. A szűkebb szakterület tudományos ismereteken túl, a pszichoszociális kompetenciák elsajátítását és fejlesztését is lényegesnek tartjuk.
A hallgatókkal szemben elvárás – amennyiben ez nem ütközik személyes érdekeikbe és nem mond ellent individuális igényeiknek – az egyéni szakmai előmenetel, a rendszeres tudományos tevékenység folytatása, a helyi és az országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, egyéb szakmai konferenciákon, szakmai és tanulmányi versenyeken és szakmai rendezvényeken való részvétel. Az erre való egyéni felkészülést a leghatékonyabban a TDK-körökben hallgatói mentorokkal, mentortanárokkal és témavezetővel végzett munkával lehet teljesíteni. Erre a munkára kiemelt is figyelmet fordítunk. A Neveléstudományi Doktori Iskolában a hallgatók egyéni igényeinek megfelelő gondozást biztosítunk, melynek garanciája a személyes doktorandusz–témavezető kapcsolat.
Az egyéni tudományos teljesítmény lehetőségének biztosítása mellett hallgatóink számára lehetővé tesszük az egyéni tanulás különböző más formáit is. A nappali tagozatos hallgatók megfelelő indokoltság mellett egyéni tanrendkérelemmel élhetnek, a levelezős és a távoktatásos képzési forma pedig eleve az egyéni tanulás fóruma. A PhD-sek közül is – más intézményben végzett előrehaladott tanulmányok miatt – többen élnek az egyéni felkészülés lehetőségével. Karunkon tehát mind graduális, mind posztgraduális szinten biztosítjuk úgy a curriculáris, mint az extracurriculáris egyéni fejlesztés/fejlődés lehetőségét. Minden lehetséges támogatást megadunk (kiválósági ösztöndíj, részvételi díjak és utazási költségek térítése konferenciákon, pályázati források figyelése és erre a hallgatók figyelmének felhívása, az intézményi infrastruktúra térítésmentes használata, az intézményünkben rendezett szakmai programok ingyenes látogatása, meghívott előadók előadásai, kerekasztal-beszélgetések stb.), cserébe azonban elvárjuk az ellenőrzési pontokon (szóbeli és írásbeli vizsgák, beszámolók, szigorlatok stb.) való megfelelő hallgatói teljesítményt.


A demonstrátori rendszer

Néhány évvel ezelőtt kísérleti jelleggel a TDK-műhelyeken belül bevezettük. Itt egy kiemelt hallgatói mentor felügyelete mellett a tehetséggondozásba bevont hallgatók is szívesebben dolgoztak, és az oktató kollégák is több felelősségi területet átadhattak a hallgatói mentornak, aki így a hallgatók és az oktatók közötti összekötő személlyé lépett elő. A rendszer nagyszerűen bevált, amit mutatnak a dinamikusan fejlődő TDK-eredmények is, így a demonstrátori struktúra kiterjesztését mérlegelés tárgyává tettük kari szinten az egyes szervezeti egységek vonatkozásában is.


A kutatásba, gyakorlati munkába, innovációba kapcsolás lehetőségei

Egyik legnagyobb volumenű kutatási projektünk, a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 „IKT a tudás és tanulás világában – humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés" című program keretében több BA-s és MA-s hallgatónak kínáltuk fel a kutatásokba való bekapcsolódás és a tapasztalatszerzés, 12 doktorandusznak pedig alaposabb kutatások, illetve a tudományos publikálás lehetőségét. Korábbi pályázataink kapcsán is hasonló mondható el, ennek következtében pedig számottevő kiemelkedő képességű hallgatóink publikálási aktivitása.
Karunkon évek óta bevált gyakorlat, hogy például az informatikus könyvtáros szakon a 180 kreditnyi BA-s tárgyból 40 kredit értékben gyakorlati kurzusokat szervezünk ki a munkaerőpiac megfelelő intézményeibe, hogy hallgatóink elsősorban gyakorlati képzettségük révén előnnyel induljanak az elhelyezkedésért folytatott harcban. A modell sikerén felbuzdulva további szakokon is felmerült már ennek a rendszernek a bevezetése.


A PhD-képzés

Karunk gyakorol szakmai felügyeletet a Neveléstudományi Doktori Iskola tevékenysége fölött. Az intézmény tudományos rektorhelyettesének felügyelete mellett működő Neveléstudományi Doktori Iskola fontosnak tartja az intézményi tehetséggondozásban, a TDK-mozgalomban való közreműködést, hiszen a minőségi utánpótlást elsősorban a tudományos élettel már az egyetemi tanulmányaik alatt kapcsolatba kerülő hallgatók jelenthetik. Rendezvényeink nyitottak az érdeklődő főiskolások és egyetemisták számára is. Képzési filozófiánk lényege az, hogy doktoranduszaink olyan kutatási témákat válasszanak, amelyek tudáshiányokat tárnak fel és oldanak meg, ugyanakkor eredményeik olyanok, amelyek be is épülnek a társadalmi praxisba, főként a nevelés és oktatás, a tanárképzés és a pedagógiai hasznú kommunikációs technológiák fejlesztése területén. Szívesen fogadunk olyan gyakorlatközeli témákat, amelyek megoldása csak elméleti tudással, inter- és multidiszciplináris szakismerettel lehetséges. Ezért jelöltjeink között szívesen látunk olyan igényes pedagógus értelmiségieket, akik a doktori fokozat megszerzését kreatív képességeik és egyben szakmai előrehaladásuk, életpályájuk természetes elemének tekintik. Várjuk a frissen végzett diszciplináris és tanári mesterszakos diplomázottakat is, feladatunknak tekintjük, hogy a kiválók kiválasztását szélesebb alapokra helyezzük.


Hallgatói publikálási lehetőségek

A tehetséggondozásba bevont hallgatók számára többféle fórum áll rendelkezésre publikációs tevékenységük kibontakoztatására:
• általános helyi kiadványaink,
• Karunk TDK-műhelyekben dolgozó hallgatóinak munkái a kar gondozásában megjelenő Tehetségpaletta című kiadványban láthatnak napvilágot,
• az OTDK-kon helyezést vagy különdíjat szerzett hallgatóink írásai hagyományosan kötetbe rendezve jelennek meg (kétévente): A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Sectio Iuvenum című folyóiratunkat kimondottan tudományos hallgatói írások számára hoztuk létre,
• pályázataink keretében születő kiadványokban is helyet kapnak az érintett hallgatók munkái,
• országos tudományos lapokba és egyéb online vagy nyomtatott szakmai kiadványokba a legkiválóbbak írásainak bejuttatása,
• PhD-sek számára külön kiadványsorozat indítása (a frissen indult képzés miatt ennek egyelőre előkészítése zajlik),
• hallgatóink figyelmének felhívása a különféle kutatási ösztöndíjakra, melyek keretében tudományos munkák születhetnek, ill. ezek kiadásra is kerülhetnek.


Filmfesztiválok

Mozgóképkultúra- és médiaismeret szakos hallgatóink számára 2009 óta lehetőséget biztosítunk többek között az Eszterházy Károly Főiskola saját filmfesztiváljain (Slow, Eszterházy Filmnapok) való részvételre. Ezek a rendezvények már igazi nemzetközi műhellyé nőtték ki magukat, ahová Európa sok országából érkeznek tehetséges hallgatók egyéni alkotásaikkal.
Hallgatóink hazai és nemzetközi filmes seregszemléken való részvételét is támogatjuk, amennyire erőnkből telik. Ennek a mozgalomnak a motorjai legfőképpen a legmagasabb filmes díjakkal kitüntetett oktatóink.
Nagy sikernek örvend a mozgóképes hallgatók legkiválóbbjának járó Koltai-ösztöndíj, amely fél éven keresztül havi 100 ezer forinttal támogat egy tehetségígéretet, hogy a főiskolánkon főállásban dolgozó, nemzetközi hírű Koltai Lajos filmrendező mellett leshesse el a szakma fortélyait.


Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység

Karunk a lehetséges mértékig biztosítja és támogatja a munkatársak tudományos és művészeti tevékenységének kibontakoztatását, illetve kiteljesítését. Kollégáink több tudományterületen (bölcsészet- és társadalomtudomány, informatika, filmművészet, ill. fotó és animáció) végeznek alkotó/művészeti tevékenységet. A munka feltételei kiválóak intézményünkben: kutatókönyvtár, informatikai és pszichológiai kutatólaboratóriumok, 3D-s moziterem, tévéstúdió, rádiós süketszoba, hamarosan pedig filmes műterem állnak rendelkezésre.
Intézményük munkatársainak papíralapú publikációi köteles példányként bekerülnek az Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum állományába, ahol elektronikus katalógusból (Corvina) kereshetők vissza.
A művészeti tevékenység karunkon elsősorban mozgóképes területen valósul meg. Mind oktatóink és művésztanáraink, mind hallgatóink aktív résztvevői hazai és nemzetközi filmes rendezvényeknek. 2009 óta 12 filmfesztiválról hoztak el helyezést, ill. különdíjat. Karunk szervezésében 2009-től folyamatosan kerül megrendezésre a Slow Filmfesztivál és az Eszterházy Filmnapok, melyek mára rangos nemzetközi szakmai találkozókká nőtték ki magukat.


Kutatási teljesítmények

Karunkon az alábbi kutatóközpontok és -csoportok működnek:
• Észak-magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ (ÉRPEK)
• Kognitív és Kommunikációs Kutatóközpont (KKK)
• IKT-kutatás és innováció a főiskolán
További kutatócsoportjaink:
• Integrált Pedagógusképzési Kutatócsoport
• Alkalmazott Pszichológiai Kutatócsoport
• Felnőttképzési és Közművelődési Kutatócsoport
• Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (ITOK)
• Neveléstudományi Kutatócsoport
• Tanárképzési és Pedagógus-továbbképzési Módszertani Kutatócsoport
• Társadalomtudományi Kutatócsoport


A kutatások hazai és nemzetközi hatása

A Karon folyó kutatások komoly hazai és nemzetközi visszhanggal rendelkeznek tudományos körökben. Ennek oka, hogy oktatóink és kutatóink (pl. Pléh Csaba akadémikus, Monok István az MTA Könyvtárának főigazgatója, Bárdos Jenő kutatóprofesszor) számos szakmai konferencián, workshopon, bizottsági ülésen stb. vesznek részt világszerte, így kutatási eredményeink disszeminációja biztosítva van. A visszacsatolás pedig többek között konferencia-előadások, folyóiratcikkek vagy könyvek szövegeinek keretében valósul meg (hivatkozások). Legszerteágazóbb hatást a fentebb bemutatott két központ (ÉRPEK, KKK), ill. kutatási terület (IKT) fejt ki. A kutatócsoportok tevékenységének hatás szerényebb.


Külföldi konferenciákon való részvétel

Karunk oktatói és kutatói közül néhányan igen gyakori szereplői külföldi konferenciáknak. Munkatársaink évi átlagban mintegy ötven nemzetközi, külföldön rendezett konferencián vesznek részt előadóként. Többen közülük meghívott vagy felkért előadóként, ami a karunkon folyó tudományos munka széles körű elismerését jelenti.


Kiemelkedő hazai és/vagy nemzetközi konferenciák szervezése

Karunk hosszú ideje szervezi az Agria Media elnevezésű nemzetközi konferenciát, amely immár több száz előadót és résztvevőt vonz. Hasonlóan nagy sikerrel kerül megrendezésre háromévenként karunk szervezésében az ICI (International Conference on Information), valamint az ICEM (International Council for Educational Media) konferenciákra, amelyek távoli országok előadóit csábítják a hevesi megyeszékhelyre. Intézményünk és karunk oktatási-kutatási tevékenységének ekhója ennek köszönhetően kiváló csatornákon terjed.


Jelentősebb tudományos publikációs eredmények kari összesítésben az MTMT alapján:

A kutatói aktivitás mérését immár megbízhatóan ellátja a Magyar Tudományos Művek Tára, bár nagy eltéréseket eredményeznek a valóshoz képest rosszul besorolt tételek. Intézményük munkatársainak papíralapú publikációi köteles példányként bekerülnek az Országos Széchényi Könyvtár és az Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum állományába, ahol elektronikus katalógusból (Corvina) kereshetők vissza.
A Kar oktatóinak teljesítményét a mellékelt táblázat tartalmazza, amelyben tudományterületi bontásban tanulmányozható az összes, illetve az elmúlt öt év publikációs teljesítménye: Letöltés

A korábbi beszámolási időszakokban ilyen összehasonlítás még nem készült, ami nehézzé teszi a bekövetkezett időbeli változások megítélését. Ígéretes tendenciaként azonosítható, hogy az utóbbi öt évben jelentősen növekedett a tudományos publikációk száma karunkon. Ezt a folyamatot fogja erősíteni a jövőben frissen doktorált kollégáink és a mostani doktoranduszok írásainak száma.

 


< Vissza