Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Pedagógusképző Központ

Utolsó módosítás: 2021. június 02.

A Pedagógusképző Központ biztosítja az egyetemen folyó pedagógusképzés szakmai, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, továbbá az elméleti és gyakorlati képzés szervezését. A tanárképző központ koordinálja különösen a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatát, és szervezi, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot. Nyomon követi a hallgatói előremenetelt, pályakövetést végez.


Elérhetőségek:
Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. szoba: 327.
Tel.: +3636 520400/3159
Fogadóórák: H, Sz, P: 10:00-12:00
                                 K, Cs: 12:30-14:30

Web: https://pedagoguskepzokozpont.uni-eszterhazy.hu/


A Pedagógusképző Központ feladat és tevékenységi köre:
- A pedagógusképzés szakmai tartalmának összehangolása, minőségi képzés biztosítása.
- A pedagógusképzésben résztvevő egyetemi szervezeti egységek szakmai tevékenységének összehangolása, koordinálása.
- A pedagógusképzéshez kapcsolódó intézményi és intézményen kívüli tudományos tevékenység, kutatások összehangolása, elindítása és működtetése. Együttműködés a Neveléstudományi Doktori Iskolával. Kutatások eredményeinek beépítése a képzésekbe.
- A gyakorlati képzés (bölcsődei, óvodai, iskolai, gyakorló iskolai és összefüggő tanítási gyakorlat) koordinálása.
- A hallgatói előmenetel nyomon követése, pályakövetés és pályaorientációs szolgáltatás biztosítása.
- Középiskolai közösségi szolgálat koordinálása.
- Pedagógus-továbbképzések szervezése, lebonyolítása, a hozzá kapcsolódó beiskolázás segítése.
- Szakmai Tanácsadó Testületet működtetése.
- Szerepvállalás az országos pedagógushiány leküzdésében.
- Az egyetem, mint pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény, gyakorló köznevelési intézményt tart fenn (Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet – a gyakorló köznevelési intézmény szervezeti és működési rendjét saját külön szabályozója tartalmazza), amely részt vesz a hallgatók belső gyakorlati képzésében – a Pedagógusképző Központ szakmai irányítása mellett.
- A Pedagógusképző Központ szoros kapcsolatot tart az országos, regionális és helyi köznevelési intézményekkel, szervezetekkel, kiemelten az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel, az Oktatási Hivatallal, a Klebelsberg Központtal, a kormányhivatalokkal, a tankerületek vezetésével, illetve a pedagógusképzésben és továbbképzésben érintett szakmai szolgáltatókkal, valamint az érintett városok, megyék oktatáshoz kapcsolódó hivatalaival.


A Pedagógusképző Központ keretein belül működő szolgáltató szervezeti egységek:

Észak-magyarországi Regionális Pedagógusképzési Módszertani Központ
Céljának tekinti a régión belüli pedagógusképző intézmények, valamint a pedagógusképző és közoktatási intézmények közötti hálózati együttműködés feltételeinek megteremtését, a hálózaton keresztül a folyamatos partneri kapcsolat fenntartását. Kiemelt cél az országban működő regionális központokkal megvalósítandó hálózati együttműködés kialakítása és fenntartása. Mindezen tevékenységét az Eszterházy Károly Egyetemen működő Pedagógusképző Központ munkáját segítve, illetve ahhoz rendelten végzi.

Pályatervezési Iroda
A tanárrá válás pályaszocializációs folyamatát támogató szolgáltatóként működik. Egy olyan folyamatot, életpálya ívet támogat, amely a toborzástól a munkerőpiacra kilépésig kíséri a bejövő és bennlévő, elsősorban osztatlan tanár szakos hallgatók életútját. A hallgatók oktatási rendszerben és munkaerőpiacon való sikerességét és a társadalmi beilleszkedését, részvételét támogatja.
- A Pályatervezési Iroda feladata a kutatás, nyomon követés, életpálya tanácsadás és ehhez kapcsolódó alkalmazások és digitális tartalmak fejlesztése, módszertani megoldások kialakítása, személyes szolgáltatások biztosítása.
- Kutatás, helyzetértékelés, igényfelmérés, hatásvizsgálat (bejövő, bennlévő, kimenő hallgatók vizsgálata)
- Szolgáltatások (szakmai öndefiníció, pályaismeret, felsőoktatási karriertervezés, adatbázisok a szakjaink pályaorientációs szempontjaival és képzési jellemzőivel, tájékoztató kiadványok kidolgozása, elkészítése)
- Módszertani fejlesztések (képzési anyagok és képzések, digitális tartalmak, pályaorientációs módszerek és módszertani eszközök)


Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központ
A Pedagógusképző Központ keretein belül működik az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú „A Köznevelés Módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben, a pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében" című projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítása érdekében létrehozott Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központ (a továbbiakban: KA OK).

A Komplex Alapprogramról bővebb információk annak hivatalos honlapján érhetők el.
Web: https://komplexalapprogram.hu/ 

A KA OK, a Komplex Alapprogram megvalósítása érdekében szervezi a program továbbképzéseit, működteti szakmai támogató rendszerét és az ehhez kapcsolódó hálózatot. Koordinálja az Egyetemhez tartozó megyékben a szerveződő iskolahálózatot. A projekt fenntartási időszakában és azt követően szakmai szolgáltatásokat nyújt az iskolahálózatban és a program iránt érdeklődő további intézmények számára is. A KA OK-t igazgató vezeti, akinek munkáját munkacsoport-vezetők, szakreferensek, valamint adminisztrátor segítik. A központ munkájában szakmai megvalósítóként résztvevő munkatársak három munkacsoportban végzik a tevékenységüket.
- A Képzésszervezés Munkacsoport felel a Komplex Alapprogram pedagógus-továbbképzéseinek tervezéséért, fejlesztéséért, szervezéséért, valamint koordinálja azok lebonyolítását. A képzésszervezés területén kapcsolatot tart a partnerintézményekkel, illetve azok pedagógusaival.
- A Fejlesztések Munkacsoport felel a KA OK megvalósításával vagy közreműködésével készülő eredménytermékek szakmai fejlesztéséért, illetve a Komplex Alapprogram és a továbbképzések minőségbiztosításáért.
- A Szakmai Támogatás Munkacsoport felel a Komplex Alapprogram Szakmai Támogató Rendszerének fejlesztéséért és működtetéséért.

A Komplex Alapprogram Pedagógusképző és -továbbképző Központ adatai és elérhetőségei:
Elérhetőségek:
Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 328. sz. terem
Tel.: +36 36/520-400 / 2325, 2326, 2327
E-mail: komplexalapprogram@uni-eszterhazy.hu 
Ügyfélfogadási idő: hétköznapokon 8 és 16 óra között


< Vissza