Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Pedagógiai Kar

Utolsó módosítás: 2018. július 30.

Közösségi művelődés a társadalmi térben Kutatócsoport
Vezetője: Dr. Simándi Szilvia, főiskolai docens – simandi.szilvia@uni-eszterhazy.hu 
A felsőoktatási szakszerkezet változás következtében a tanszék képzési területei és kutatásai egyre markánsabban a közösségi művelődés különböző aspektusaira fókuszálnak, és a tanszék tagjainak aktuális kutatásai a közösségi művelődés egyes – múltbeli, jelenlegi és a jövőbeli – területeire terjednek ki. A közösségi művelődés a helyi társadalomban zajló közművelődési folyamatokat foglalja magában, különös figyelemmel a helyi közösségi kezdeményezésekre.
A kutatási eredményeinknek tudományos rendezvényeken való erőteljesebb disszeminációja és átfogóbb megközelítése érdekében indokoltnak látjuk az egyes kutatások tudatosabb összehangolását egy kutatócsoport keretei között.
A kutatócsoport állandó tagjai a tanszék munkatársaiból tevődnek ki, azonban az egyes részkutatásokba tehetséges, TDK-zó hallgatóinkat is bevonjuk.

Az óvoda-iskola átmenet Kutatócsoport
Vezetője: Dr. Virág Irén, egyetemi docens – virag.iren@uni-eszterhazy.hu 
Az óvoda-iskola átmenet kutatócsoport 2015-ben jött létre az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézetének Pedagógia Tanszékén. Hazai és nemzetközi beágyazottságát a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karával, az ausztriai Pädagogische Hochschule Burgenland-dal, valamint a floridai Gulf Coast University-vel való szakmai együttműködése mutatja.
Rendezvények elérhetősége: http://nevelestudomany.uni-eger.hu/ 

Gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi Kutatócsoport
Vezetője: Dr. Dávid Mária, főiskolai tanár – david.maria@uni-eszterhazy.hu 
A gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány területéhez kapcsolódó kutatások kis számban, de eddig is jelen voltak, és most is jelen vannak Egyetemünkön.
Az új gyógypedagógia BA szak erősítése, és az akkreditációs kritériumoknak való megfeleltetése érdekében ugyanakkor szükség van e kezdeményezések felerősítésére, és új, nagyobb volumenű kutatások indítására is.
A kutatócsoport jelenleg két témakörben is nagymintás, kutatást indított, a gyakorlóhelyeket is bekapcsolva.
- Az első kutatás címe: A motiváció és az iskolai eredményesség összefüggéseinek kutatása kiemelt figyelmet igénylő tanulók körében. Ennek keretében négy alkutatás foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő tanulói csoportokkal. (tanulási zavar, SNI, hátrányos helyzet, tehetség) E kutatásra a szakfelelős kutatási témapályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz, melynek elbírálása folyamatban van.
- A második kutatás a logopédia szakterületéhez tartozik. Címe: A nyelvi fejlődés sajátosságai, és összefüggései az Infokommunikációs eszközhasználattal koragyermekkorban

Neveléslélektani Kutatócsoport
Vezetője: Dr. habil. Hanák Zsuzsanna, főiskolai tanár – hanak.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu 
A neveléslélektani kutatások a pszichológia egyik legfontosabb kutatási területe, mely a neveléstudomány és a pszichológia érintkezési területén felmerülő tudományos kérdésekre keres választ. A neveléslélektani kutatások tárgya a pedagógiai (oktató-nevelő) tevékenység és a személyiségfejlődés kölcsönhatásában jelentkező pszichológiai törvényszerűségek és sajátosságok feltárása.
A neveléslélektani kutatócsoport kutatja egyrészt a pedagógiai tevékenység pszichológiai szerkezetét, sajátosságait és lefolyási törvényeit, másrészt a pedagógiai tevékenység gyermeki fejlődésre gyakorolt hatását. Kutatási alapkérdése az, hogy miként lehet a pedagógiai tevékenység hatásfokát emelni a pszichológiai törvényszerűségek figyelembevételével.

Fejlődéslélektani Kutatócsoport
Vezetője: Dr. Taskó Tünde, főiskolai docens – tasko.tunde.anna@uni-eszterhazy.hu 
Az Fejlődéslélektani Kutatóműhely a pedagógusképzés különböző szintjeinek (kisgyermeknevelő képzés, óvodapedagógus képzés, tanárképzés) tudományos megalapozottságához kíván hozzájárulni minőségi kutatások kivitelezésével, kutatási eredményeken alapuló tudásbázis létrehozásával. A kutatóműhely létrejötte és az azon belül kialakított kutatási irányok lehetőséget nyújtanak doktoranduszok, TDK hallgatók bevonására, minőségi tudományos publikációk készítésére.
A kutató műhelyben folyó kutatások révén magas szintű együttműködés alakítható ki a régió bölcsődéivel, óvodáival és közoktatási intézményeivel, lehetőséget kapva ezzel a valós munkaerőpiaci szükségletek feltárására, valamint az intézményben folyó képzések gyakorlati és módszertani megújulására. A régió ezen intézményeinek bevonása a kutatásba, a velük történő szakmai hálózatok kiépítése magasan képzett szakemberekkel az innováció kulcspontját jelenthetné.

"Multikulturalizmus, különleges bánásmód, esélynövelés interdiszciplináris vizsgálatai" Kutatócsoport
Vezetője: Dr. Szebeni Rita, főiskolai docens – szebeni.rita@uni-eszterhazy.hu 
A pedagógusképzés egyik nagy kihívása, hogy a végzett hallgatók, a leszakadt térségekben, spontán szegregálódott köznevelési intézményekben, professzionális segítséget adjon a HH-s HHH-s és kisebbségi státusban élő gyermekek esélynöveléséhez. Az ehhez kapcsolódó háttérkutatások kidolgozása a kutatócsoport fő feladata.

Sárospataki Comenius Campus
Comenius Kommunikációs Kutatócsoport
Vezetője: Dr. Varga Gyula ny. főiskolai tanár - hvgy47@gmail.com 
A kutatási téma: Comenius szemléletét és gyakorlatát követve, továbbá a sárospataki pedagógusképzés hagyományait folytatva a pedagógiai tevékenység korszerűsítése a kommunikációs kompetencia fejlesztésével. A kutatócsoport a kitűzött célt a Comenius Kommunikációs Program kidolgozásával kívánja elérni. A program célja: a kompetenciaalapú oktatás és a Nemzeti alaptanterv koncepciójával összhangban kidolgozni a kommunikációs készségfejlesztés lehetőségeit és feladatait a pedagógiai folyamat egészében a megszületéstől az érettségiig.


< Vissza